Collectieve belangenbehartiging

Een van de werkgroepen van de KBO Hoeven is de werkgroep Belangenbehartiging.

De werkgroep wil in zijn algemeenheid zijn voelhorens blijven uitsteken om op tijd signalen op te vangen van zaken, die van invloed kunnen zijn (of worden) voor met name onze doelgroep, de senioren uit Hoeven.

Bron hiervoor is onder meer de activiteiten vanuit KBO-Brabant en de diverse instanties binnen de gemeente Halderberge. In de contacten met deze instanties wordt voeding gekregen over de lopende ontwikkelingen.

De werkgroep vergadert op maandagmiddag 1x in de 6 weken in het Punt, waarbij onderlinge afstemming van de werkgroep leden het primaire doel is.

Vanuit het Bestuur van KBO Hoeven neemt 1 bestuurder deel aan dit afstemmingsoverleg, waarbij dit bestuurslid zorgt voor de afstemming/inbreng van het Bestuur.

Jaarlijks wordt door de werkgroep een jaarplan voorgelegd aan het Bestuur. Na goedkeuring is dat de basis voor haar taakuitvoering in het lopende jaar. Er wordt onderscheid gemaakt in 3 aandachtsvelden:

-Welzijn en Zorg

-Wonen en Mobiliteit

-Inkomen

Elk aandachtsveld heeft een werkgroeplid als aanspreekpunt, die de ontwikkelingen in de gaten houdt voor de werkgroep.

Heeft u vragen voor de werkgroep Belangenbehartiging of wilt u deelnemen aan deze werkgroep neem dan contact op met Wim van der Zijden, secretaris van de werkgroep bereikbaar onder mobiel nummer 06 42640625 of e-mail vanderzijden@ziggo.nl